Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
v souladu s § 273 odst.1 zákona č.513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)
pro smluvní vztahy mezi prodávajícím (Petr Niklffeld autodíly) a kupujícími
I. Základní ustanovení.
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „nákupní podmínky“) upravují v souladu s § 273 obchodního zákoníku obsah práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícími – smluvními partnery prodávajícího.
2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v souladu s § 43 a a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) okamžikem, kdy kupující vyjádří souhlas s obsahem návrhu prodávajícího, nebo zasláním elektronického registračního formuláře kupujícím prodávajícímu, kterým kupující vyjádřil souhlas s podmínkami elektronického obchodu.
II. Objednání zboží.
1. Po vzniku smluvního vztahu podle čl.I odst.2 těchto podmínek je kupující oprávněn objednávat konkrétní zboží z aktuálního nabídkového sortimentu prodávajícího prezentovaného v elektronických katalozích prodávajícího. Objednávka je pro prodávajícího závazná, jen pokud ji kupujícímu potvrdí, popř. pokud na jejím základě realizuje dodávku zboží. Z toho vyplývá, že veškeré objednávky kupujícího, které nebyly prodávajícím písemně akceptovány,nebo jinak potvrzeny ( elektronicky) a nenastalo jejich plnění do 60 dnů po jejich doručení prodávajícímu, jsou od samého počátku bez právních následků a smluvní strany z nich nemohou uplatňovat žádné nároky.
III. Dodací podmínky. Cenové a platební podmínky.
1. Prodávající je povinen objednané zboží dodat kdykoli po převzetí objednávky, nejpozději však do šedesáti dnů od převzetí objednávky, nebo do termínu určeného prodávajícím, který byl prodávajícím akceptován, nebo jinak potvrzen. Převzetím objednávky se pro tyto účely rozumí den, kdy prodávající obdrží objednávku provedenou způsobem podle čl.II odst.1; dojde-li k písemnému,nebo elektronickému potvrzení objednávky prodávajícím, pak je dnem převzetí objednávky den, kdy prodávající tímto způsobem objednávku potvrdí.
2. Kupující je povinen dodané zboží (dále též „dodávka“) převzít. Odmítnutí převzetí dodávky ze strany kupujícího je přípustné pouze v případě, kdy dodávka v rozporu s objednávkou obsahuje jiných druh zboží. Pokud dodávka obsahuje menší množství zboží oproti objednávce, považuje se za částečné splnění závazku prodávajícího a kupující je povinen ji převzít. Jiné odmítnutí dodávky je přípustné pouze v případě, kdy je dodávka v důsledku přepravy zjevně poškozena – viz čl.V.
3. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně přímo v  provozovně prodávajícího, je prodávající oprávněn dodávku odeslat na adresu  uvedenou v objednávce (čl.II), nebo uvedenou v elektronické objednávce a to prostřednictvím dopravce, kterého sám určí, nebo na kterém se případně s kupujícím výslovně dohodnul.
4. Prodávající se zavazuje opatřit každou dodávku písemným dodacím listem, nebo fakturou, nebo jiným odpovídajícím průvodním dokladem, ve kterém je povinen uvést určení druhu zboží v dodávce, určení přesného množství zboží v dodávce, datum vystavení dodacího dokladu
5. Za den splnění objednávky (dodání zboží) se považuje:
a) den, kdy dojde k převzetí dodávky ze strany kupujícího při osobním odběru, nebo
b) den předání dodávky prvnímu dopravci k přepravě na místo určené v objednávce. Dodací místo uvedené v objednávce zboží má přitom přednost před ostatním ujednáním.
6. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za splnění každé dílčí dodávky kupní cenu podle ceníku prodávajícího účinného ke dni převzetí objednávky (odst.1) kupujícího. Kupní cenou je cena, na které se kupující s prodávajícím výslovně dohodl a prodávající tuto cenu navíc potvrdil v akceptaci objednávky kupujícího. Není-li takováto dohoda o kupní ceně a je-li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena dohoda o poskytování slev z oficiálních ceníků prodávajícího kupujícímu, je kupní cenou příslušného zboží aktuální ceníková cena snížená o tuto sjednanou slevu. Není-li tato dohoda o poskytování slev písemně uzavřena, je kupní cenou aktuální ceníková cena , popř. ceníková cena snížená o slevu podle rozhodnutí prodávajícího. Sjednanou kupní cenou je také cena, která je kupujícímu v systému elektronického obchodu pro příslušnou položku zboží nabízena (tj. zobrazena jako nákupní cena pro kupujícího) a kupující takovou položku zboží uvede v elektronické objednávce (tj. objedná prostřednictvím elektronického obchodu). Jsou-li v systému elektronického obchodu současně nabízeny, zobrazeny, nebo v libovolných dokladech vytištěny kupujícímu slevy z ceny výrobku, rozumí se tím vždy slevy z ceníkových cen výrobku a nákupní cena pro kupujícího je pak vždy vypočtena jako ceníková cena výrobku ponížena o tuto slevu. Vyjádření nákupní ceny v elektronickém obchodu, jako ceníkové ceny a příslušné slevy je rovnocenné (má stejnou platnost) jako vyjádření nákupní ceny částkou. Tyto ceny se mohou navzájem lišit o rozdíl vyplývající ze zaokrouhlení prodejní ceny na celé setiny příslušné měny ( tj. např. celé haléře Kč, celé centy Eura a pod), přičemž vyjádření takto zaokrouhlenou cenou má přednost v použití ve faktuře. Je-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které není součástí oficiálních ceníků prodávajícího, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, na které se s prodávajícím prokazatelně dohodne. Důkazní břemeno dohodnuté ceny je vždy na straně kupujícího. Nedosáhnou-li v takovém případě smluvní strany dohody o výši kupní ceny zboží neuvedeného v oficiálním ceníku, k realizaci dodávky takového zboží nedojde, aniž by tím byla dotčena platnost rámcové kupní smlouvy (a obchodních podmínek).Aktuální ceník je vždy k dispozici na webových stránkách prodávajícího. Není-li ujednáno jinak, jsou v kupní ceně zahrnuty náklady spojené s dopravou zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Prodávající je oprávněn kupujícímu vyúčtovat přiměřené přepravní náklady buď samostatně, popř. společně s kupní cenou za dodané zboží.
7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle odst.6 ve lhůtě, kterou je prodávající oprávněn určit na faktuře. Prodávající je povinen vyúčtovat kupní cenu formou vystavení daňového dokladu nejdříve v den splnění objednávky (odst.5). Pro splnění této povinnosti prodávajícího postačuje, aby fakturu kupujícímu zobrazil v systému elektronického obchodu. Není přitom podmínkou, aby příslušná objednávka byla učiněna stejným, tj. elektronickým způsobem. Tato možnost platí pro všechny objednávky kupujícího učiněné libovolným způsobem a příslušné faktury prodávajícího. Faktury zobrazené v elektronickém obchodu , nebo jeho prostřednictvím vytištěné jsou platné i bez podpisu a razítka prodávajícího. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny dodávky, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího kromě dlužné částky také úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny dodávky, které se prodlení týká. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
8. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout kupujícímu také individuální slevy z kupní ceny.
9. Kupující je povinen uhradit své závazky vůči prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího určený na faktuře, případně platbou při převzetí zboží hotově.
IV. Vlastnické právo. Nebezpečí škody na zboží.
1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění objednávky (čl.III odst.5).
2. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny (včetně příslušenství).
3.Kupující se zavazuje respektovat, že prodávající je výlučným vlastníkem dodaného zboží až do dne, kdy kupující v plném rozsahu uhradí kupní cenu dodaného zboží (včetně příslušenství). Pokud kupující tento svůj závazek jakkoli poruší (zejména převodem vlastnického práva k nezaplacenému zboží na třetí osobu, popř. předáním nezaplaceného zboží do užívání třetí osobě, resp. spotřebováním dodaného zboží apod.), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 100% z celkové kupní ceny dodávky, jíž se takové porušení povinnosti týká.
V. Odpovědnost za vady zboží.
1. Prodávající přebírá závazek, že zboží dodané kupujícímu na základě objednávek bude způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno, po dobu 24 měsíců ode dne splnění objednávky (čl.III odst.5). Pokud bude na dodaném zboží uvedená jiná doba exspirace určená výrobce konkrétního zboží, platí jako záruční lhůta tato doba exspirace.
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží s odbornou péčí prostřednictvím kvalifikované osoby a to při dodávce formou osobního odběru ihned při odběru, při dodávce zboží prostřednictvím dopravce ihned při přebírání zásilky od dopravce. Kupující je povinen výsledky prohlídky (včetně případného zjištění zjevných vad, popř. včetně odmítnutí dodávky a výslovného uvedení důvodů pro takové odmítnutí – viz čl.III odst.2) popsat prodávajícímu písemně v dodacím listu nebo v jiném dokladu dle zvyklostí kupujícího a zaznamenat tyto skutečnosti podle požadavků a zvyklostí konkrétního dopravce vždy také v jeho přepravních dokumentech. Kupující je pak povinen vytknout a popsat rozsah poškození zásilky řádným, úplným a jednoznačným způsobem, případně zajistit a doručit prodávajícímu i odpovídající dokumentaci zjištěného stavu a navrhnou kupujícímu svůj nárok, který v této souvislosti preferuje. Vytčení zjištěných vad je povinen kupující doručit prodávajícímu bezprostředně po jejich zjištění, pokud je dodávka realizována osobním odběrem kupujícího, postačuje ústní vytčení vad kompetentnímu pracovníku prodávajícího, nebo nejpozději následující den po převzetí zásilky v případech, kdy dodávka byla uskutečněna prostřednictvím dopravce. V takovém případě je vyhovující formou e-mail, případně faxová zpráva, případně listovní zásilka, obsahující vždy také kopii příslušných přepravních dokladů dopravce, v nichž byl výsledek prohlídky zboží zaznamenán.
Kupující je oprávněn v souvislosti se zjištěnými vadami požadovat:
a) Přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud rozsah poškození zboží zcela nevylučuje jeho další užití, nebo
b) výměnu vadného zboží za bezchybné.
Prodávající si vyhrazuje právo sám o návrhu kupujícího rozhodnout.
3. Pokud v průběhu záruční doby (odst.1) kupující zjistí, že má zboží vady znemožňující jeho použití k účelu, k němuž je určeno, je povinen zjištěné vady prodávajícímu neprodleně písemně vytknout. V písemné reklamaci je kupující povinen přesně popsat zjištěnou vadu a specifikovat nárok, který v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady dodaného zboží uplatňuje (odst.4).
Kupující je oprávněn v souvislosti se zjištěnými vadami požadovat:
c) bezplatné odstranění vady, nebo výměnu vadného zboží za zboží bezchybné, jde-li o vadu odstranitelnou, nebo v případě neodstranitelných vad:
d) výměnu vadné věci za bezchybnou, popř. přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Spolu s písemnou reklamací je kupující povinen odevzdat prodávajícímu na adresu jeho sídla k posouzení také reklamované zboží, je-li to možné vzhledem k povaze zboží, a to ve lhůtě nejpozději 3 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu písemná reklamace podle odst.3 doručena. Neumožňuje-li povaha zboží jeho vrácení na adresu sídla prodávajícího, je kupující povinen umožnit prodávajícímu prověření oprávněnosti reklamace jiným vhodným způsobem.
6. Pokud nebude reklamace provedena v souladu s odst.3, popř. pokud kupující neodevzdá prodávajícímu reklamované zboží ve lhůtě podle odst.5, platí, že reklamace nebyla učiněna řádně. Reklamace učiněná v rozporu s těmito podmínkami nemá účinky, které s včasnou reklamací spojuje platný právní řád.
7. Prodávající se zavazuje posoudit oprávněnost reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí písemné reklamace. O výsledku svých zjištění je povinen kupujícího písemně informovat. Prodávající je oprávněn povolat k objektivnímu posouzení reklamace kvalifikovanou osobu (znalce) podle svého výběru.
8. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s přepravou vadného zboží do sídla prodávajícího a nese v plné výši náklady spojené s vyjádřením znalce (odst.7). V opačném případě nese náklady spojené s přepravou zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a náklady spojené s vyjádřením znalce podle odst.7 kupující.
VI. Vracení zboží mimo reklamační řízení.
Registrovaným zákazníkem prodávajícího je ten kupující, který má s prodávajícím uzavřenu rámcovou kupní smlouvu. Každý kupující z řad registrovaných zákazníků je oprávněn dodané zboží i bez uvedení důvodu prodávajícímu vrátit na vlastní náklady na adresu jeho sídla do tří měsíců ode dne splnění objednávky (čl.III odst.5), pokud ode dne, kdy bude vracené zboží doručeno na adresu sídla prodávajícího, zbývá do konce expirační doby alespoň polovina původní expirační doby nového zboží.
Podmínkou pro uplatnění tohoto oprávnění je vrácení zboží v bezvadném a kompletním stavu odpovídajícím stavu zboží v den splnění objednávky (čl.III odst.5), včetně zachování neporušeného původního obalu.
Toto právo kupující se vztahuje výhradně na zboží, které je součástí obvyklého nabídkového sortimentu prodávajícího a nevztahuje se na zboží, které prodávající obstaral ve prospěch kupujícího nad rámec svého obvyklého nabídkového sortimentu.
Využije-li svého oprávnění vrátit zboží registrovaný zákazník, který již kupní cenu vraceného zboží v plné výši uhradil, je prodávající povinen vrátit kupujícímu celkovou kupní cenu, kterou kupující za vracené zboží zaplatil, sníženou o odměnu za zpětné převzetí zboží, která činí podle rozhodnutí prodávajícího až 20% celkové kupní ceny vraceného zboží.
Využije-li svého oprávnění vrátit zboží registrovaný zákazník, který ještě kupní ceny vraceného zboží v plné výši neuhradil, je povinen uhradit prodávajícímu odměnu za zpětné převzetí zboží, která činí podle rozhodnutí prodávajícího až 20% celkové kupní ceny vraceného zboží.
VII. Doručování písemností kupujícímu.
Všechny písemnosti určené pro kupujícího budou směrovány na adresu uvedenou  při své registraci, nebo přihlášení v elektronickém obchodě a považují se za doručené okamžikem, kdy kupující (prostřednictvím svého statutárního orgánu, zaměstnance nebo jinak spolupracující osoby) písemnost převzal, nebo kdy ji odmítl převzít či učinil její doručení nemožným, nebo kdy byla pro kupujícího uložena jako doporučená zásilka či zásilka do vlastních rukou s doručenkou na poště nebo vrácena jako nedoručitelná, což platí i v případě, že se kupující o uložení nebo neúspěšném pokusu o doručení nedozvěděl.
VIII. Spory mezi smluvními stranami.
Prodávající a kupující určují v souladu s § 89a zákona č.99/1963 Sb. místní příslušnost soudu pro spory vyplývající z jejich smluvního vztahu takto:
a) ve sporech, ve kterých je podle platné právní úpravy v prvním stupni věcně příslušným soudem krajsky soud, bude rozhodovat Krajský soud v Praze, a
b) ve sporech, ve kterých je podle platné právní úpravy v první stupni věcně příslušným soudem okresní soud, bude rozhodovat Okresní soud v Praze.
IX. Místo pro doručování zásilek je sídlo smluvních stran uvedené v záhlaví rámcové kupní smlouvy, nebo adresa uvedená kupujícím při jeho registraci, nebo přihlášení v systému elektronického obchodu.

 

O nás

  • » Česká rodinná firma
  • » E-shop s kamennou prodejnou
  • » Dlouholeté zkušenosti
  • » Zásobování prodejen a autoservisů v Praze a Středočeském kraji
  • » Více

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky eshopu

Naše služby

Maloobchod
Velkoobchod
Zásobování prodejen a autoservisů

Kontakt

Prodejna Dobříš


Mob: 602 250 077
Tel: 318 523 171
Email: info@autodilyniklfeld.cz